PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES

La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen la pàgina web www. ajcampanet. net, juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal.

L’AJUNTAMENT DE CAMPANET assumeix la màxima responsabilitat i compromís en l’establiment , implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, i garanteix la millora continua del responsable del tractament amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i per la qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) i la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica sectorial específica i les normes de desenvolupament).

L’AJUNTAMENT DE CAMPANET es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web. En el cas que l’usuari s’hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, a l’accedir-hi, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

1. Responsable del tractament de dades personals i Delegat de Protecció de Dades.

AJUNTAMENT DE CAMPANET CIF: P0701200H

Domicili: Plaça Major núm. 24, 07313 Selva, Illes Balears

Tel: 971516005

mail: [email protected]

Si, per qualsevol motiu, vol posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pot fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

2. Base jurídica que legitima el tractament.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades es fonamenta en que: -dit tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal que recau sobre el AJUNTAMENT DE CAMPANET, o bé,

-el tractament és necessari pel desenvolupament d’una activitat de interès públic, o per a l’exercici dels poders públics que la vigent legislació atorga a l’AJUNTAMENT DE CAMPANET. Aquestes obligacions legals, o aquesta assignació de poders públics, s’estableixen, entre altres, en les següents lleis: -Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. -Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

-Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

-Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de Sector Públic.

-Altres lleis sectorials específiques que regulen l’activitat que justifica el tractament.

Existeixen lleis específiques que són també d’aplicació a determinats serveis municipals (legislació mediambiental, seguretat ciutadana, etc.). Quan l’activitat realitzada per l’AJUNTAMENT DE CAMPANET no es basi en el compliment d’una obligació legal, en el desenvolupament d’una activitat d’interès públic, o en l’exercici de poders públics, la base jurídica que legitima el tractament es basarà en el consentiment de l’interessat.

3. Finalitat del tractament de dades personals.

Les dades objecte de tractament es destinen a l’exercici d’alguna o diverses de les següents competències, ja siguin aquestes pròpies o exercides per delegació o encàrrec:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans, enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

c) Abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, i assistència sanitària bàsica o especialitzada.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementiris i activitats funeràries.

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participació en la vigilància de l’acompliment de l’escolaritat obligatòria i cooperació amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.

o) Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

4. Categoria de les dades.

Pel simple fet de navegar per la pàgina web, L’AJUNTAMENT DE CAMPANET recopilarà informació referent a:

– Direcció IP.

– Versió de navegador.

– Sistema operatiu.

– Durada de la visita o navegació per la pàgina web.

Aquesta informació s’emmagatzema mitjançant Google Analytics, pel que ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, en la pàgina web es facilita la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la ubicació, en el supòsit que l’hi permetis, per tal de facilitar una major especificitat sobre la distància i / o camins nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l’ús i tractament d’aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres fem servir, no estarà relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la pàgina web, sobre els nostres productes i / o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial. Les dades no seran comunicades a tercers.

Per accedir a determinats serveis és possible que l’usuari hagi de omplir un formulari en el qual es demanen una sèrie de dades personals, necessaris i obligatoris per dur a terme el servei. En el cas de no facilitar aquests camps, no es durà a terme el registre i servei.

En aquest cas, les dades de navegació, s’associaran als de registre de l’usuari, identificant a el mateix usuari concret que navega per la pàgina web.

Les dades de registre de cada usuari s’incorporaran a les bases de dades de l’AJUNTAMENT DE CAMPANET, juntament amb l’historial d’operacions realitzades pel mateix, i s’emmagatzemaran en les mateixes mentre no s’elimini el compte de l’usuari registrat. Un cop eliminada tal compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint apartats durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense

que accedeixin o alterin els mateixos, per tal de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculats a les transaccions realitzades es mantindran llevat que retiri el consentiment, en aquest cas seran eliminats immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).

Per l ́enviament de comunicacions, es demanarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a l’AJUNTAMENT DE CAMPANET, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d’un link i / o adreça de correu electrònic.

L’informem que podrà rebre comunicacions via e-mail i / o al telèfon, per tal de informar-te de possibles incidències, errors, problemes i / o estat de les teves sol·licituds.

Amb caràcter general, les dades objecte de tractament s’han de referir a la identificació dels ciutadans, domicili, telèfon, correu electrònic, i altres dades associades a la seva activitat professional o a la seva capacitat econòmica. Excepcionalment, i quan les necessitats de prestació de servei públic ho requereixin, es podran sotmetre a tractament dades relatives a afiliació sindical, salut, vida sexual i dades biomètriques (empremta dactilar).Així mateix, podran ser objecte de tractament dades destinades a l’establiment de sancions administratives, així com dades referides a menors d’edat. En aquests últims casos s’han d’establir mesures addicionals adequades i específiques per protegir els interessos i drets fonamentals de la persona interessada. Totes les dades utilitzats podran ser tractats amb fins d’arxiu d’interès públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístics. Les dades tractades s’integren en alguna de les següents categories:

–Nom i cognoms

–Nom i cognoms representant

–DNI / NIE / Passaport

–Lloc naixement

–Data naixement

–Nacionalitat

–Sexe

–Direcció

–Telèfon

–Correu Electrònic

–Imatge

–Signatura

–Dades de menors

–Dades tributàries i de la Seguretat Social

–Dades bancàries i d’asseguradores

–Dades acadèmiques i professionals

–Dades de circumstàncies socials

–Dades de característiques personals (aparença física, aficions…) –Ocupació

–Discapacitat / mobilitat

–Dades identificatives d’altres tercers afectats (familiars, veïns, subcontractacions…)

–Nivell d’estudis, idiomes

–Informe psicotècnic

–Permís de conduir / armes

–Autorització de Treball per compte propi (Llei 14/2003)

–Certificat de col·legiació i habilitació (carnet manipulador aliments, altres autoritzacions administratives, representació, apoderament…)

–Experiència professional

–Veu

–Estat civil

–Vehicles implicats

–ONG a la qual pertany

–Dades de geolocalització

–Experiència en voluntariat

–Disponibilitat horària

DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES

–Afiliació / vinculació política

–Afiliació sindical

–Certificat de penals

–Certificat de registre de delictes sexuals –Consum de substàncies addictives i / o addiccions –Conviccions religioses

–Dada biomètrica

–Dades sanitaris específics associats a determinats expedients –Origen racial o ètnic

–Sancions administratives

–Vida sexual

XARXES SOCIALS

Amb quina finalitats tractarem les seves dades personals?

• Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.

• Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.

• Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

L’acceptació d’una relació contractual en l’entorn de la xarxa social que correspongui, i d’acord amb les seves polítiques de privacitat:

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter http://twitter.com/privacy Telegram https://telegram.org/privacy

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida al tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com vostè ens deixi seguint-nos, sent amics o donant-li a “m’agrada”, “seguir” o botons similars. Qualsevol rectificació de ses dades o restricció d’informació o de publicacions ha de realitzar-la a través de la configuració del seu perfil o usuari en la pròpia xarxa social.

5. Generació de perfils, elaboració d’enquestes i establiment de canals de comunicació.

L ́AJUNTAMENT DE CAMPANET podrà tractar algunes dades personals amb la finalitat de realitzar estimacions o simulacions orientades a la millora dels serveis públics. Per realitzar aquestes estimacions o simulacions serà necessari dur a terme un perfilat utilitzant per això les dades de l’interessat, així com altres dades obtingudes de fonts públiques. Les dades personals recollides per l ́AJUNTAMENT DE CAMPANET també podran ser utilitzats per a la realització d’enquestes de qualitat, extracció d’estadístiques i / o estudis de necessitats i ús dels diferents serveis públics. Finalment, les dades personals recollides per l ́AJUNTAMENT DE CAMPANET podran ser utilitzats per a l’establiment de canals directes de comunicació amb els ciutadans, inclosos mitjans electrònics, sempre relacionats amb la prestació dels serveis descrits en l’epígraf 3.

6. Termini de conservació de les dades personals.

Les dades personals dels ciutadans seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar, i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i tractament de dades. Les dades utilitzades podran ser tractades amb fins d’arxiu d’interès públic, ajustant-se els terminis de conservació al que preveu la normativa reguladora de sistema d’arxius de l’Administració Pública. Les dades personals a les quals tingui accés un encarregat del tractament dels mateixos (contractista, concessionari, etc.), que actuï a l’empara d’una relació jurídica establerta amb l ́AJUNTAMENT DE CAMPANET seran conservats per l’esmentat encarregat mentre duri l’esmentada relació, incloent-hi els períodes de garantia legalment establerts. Superat aquest període les dades seran suprimits.

7. Destinataris de les dades personals (cessions de dades).

L ́AJUNTAMENT DE CAMPANET tracta les dades personals dels interessats amb la deguda confidencialitat, i seran tractades directament pels funcionaris municipals, no realitzant cessions de dades a tercers excepte les indicades a continuació i per a les següents finalitats:

Complir amb obligacions legals amb Administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa. A títol merament enunciatiu, es cediran dades a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, mutualitats de funcionaris, Agència Estatal de l’Administració Tributària, Intervenció General de l’Administració de l’Estat, diferents ministeris de

l’Administració General de l’Estat, i diferents Conselleries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.- Facilitar l’exercici de les activitats desenvolupades pels regidors de ‘’AJUNTAMENT DE CAMPANET, amb els límits establerts per la legislació vigent.

-Atendre les necessitats de determinades entitats financeres relacionades amb les activitats desenvolupades per l’Ajuntament en relació amb abonament d’havers, pagaments a proveïdors, gestió d’ingressos, i altres activitats pròpies de la gestió economicofinancera municipal.

Facilitar el desenvolupament dels treballs dels proveïdors de serveis amb els quals l’AJUNTAMENT DE CAMPANET mantingui una relació contractual, sempre que tinguin la condició d’encarregats de tractament.

-En el seu cas, per complir amb el consentiment prestat específicament per l’interessat, quan ha estat expressament establert en el moment de la captura de la informació.

8. Drets de l’interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals.

L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment. D’acord amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, l’AJUNTAMENT DE CAMPANET podrà limitar l’abast dels drets definits en el paràgraf anterior, quan aquesta limitació respecti en l’essencial dels drets i llibertats fonamentals de l’interessat i sigui una mesura necessària i proporcionada en una societat democràtica per salvaguardar:

a) La supervisió, inspecció o reglamentació vinculada, fins i tot ocasionalment, amb l’exercici de les funcions públiques i d’autoritat pública, exercides en relació amb les competències esmentades a l’epígraf 3.

b) La prevenció, investigació, detecció i tractament d’infraccions administratives i tributàries.

c) Els objectius importants d’interès públic general assignats a l’AJUNTAMENT DE CAMPANET, en particular en els àmbits fiscal, pressupostari, de seguretat pública, i de sanitat pública.

d) La protecció de l’interessat o dels drets i llibertats dels altres. Per a exercir aquests drets l’interessat pot dirigir-se a l’AJUNTAMENT DE CAMPANET per algun dels següents canals:

–Per correu postal adjuntant fotocòpia del seu DNI o document equivalent dirigit a: “Ref. Delegat de Protecció de Dades”, Ajuntament de Campanet, Domicili: Plaça Major núm. 24, 07310 Campanet, Illes Balears. –Presencialment mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’AJUNTAMENT DE Campanet.

–Contactant amb el Delegat de Protecció de Dades de l’AJUNTAMENT DE Campanet a través de la següent adreça de correu electrònic: ajuntament@ ajcampanet.net

9. Origen de les dades.

Les dades dels interessats poden ser facilitades pel mateix interessat o per un tercer que mantingui i acrediti una relació jurídica prèvia amb el mateix.En determinades ocasions dit subministrament d’informació té caràcter d’obligació per a l’interessat, que no podrà negar-se a proporcionar-la, ni podrà qüestionar o alterar els procediments establerts per a la seva recollida. A més, en el marc de la gestió dels serveis públics, es poden rebre dades personals de qualsevol administració pública, i especialment de les assenyalades en a l ́epígraf 7. Així mateix, es podrà rebre dades personals de les entitats financeres i altres prestadors de serveis, quan aquesta informació es trobi associada a la gestió dels serveis públics municipals.

En el cas que s’ofereixi a l’usuari la possibilitat de publicar imatges de menors de 14 anys a la nostra web, aquesta publicació serà realitzada sota la responsabilitat i amb el consentiment dels tutors legals, eximint de tota responsabilitat a l’AJUNTAMENT DE CAMPANET en cas contrari. L’interessat serà responsable de l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades a l’AJUNTAMENT DE CAMPANET, qui es reserva el dret de rectificar o suprimir les dades falses o incorrectes.

10. Transferències de dades a tercers països.

En cas que fos necessària la realització de transferències internacionals, només es realitzaran a entitats sota l’habilitació de l’acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d’acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan hi hagi un habilitació legal per a realitzar la transferència internacional.

11.Presentació de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Se l’informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació derivada del tractament de les seves dades personals, realitzada per l ́AJUNTAMENT DE CAMPANET, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)